Měření suspensí a emulzí

Přehled nabízených systémů

Odkazy vedou na www.malvern.co.uk

Mastersizer 3000 - brzy bude aktualizováno

Analyzátor velikosti částic Mastersizer 3000 byl vyvíjen s cílem vyhovět stále přísnějším požadavkům průmyslu na globální srovnatelnost naměřených dat, jejich vystopovatelnost k mezinárodním etalonům, regulatorní shodu a efektivnost v laboratorní praxi. Dokončením vývoje tohoto modelu a jeho uvedením na trh Malvern dosáhl stavu, kdy je měření velikosti částic jednoduchým, přímočarým a rutinním úkonem.

 • Přesnost a správnost
  Přesnost: ± 1% na parametru Dv50 s použitím “Malvern Quality Audit Standard”. je možné docilit lepší než 1% RSD shody mezi přístroji stejného typu.

 • Vysoká reprodukovatelnost
  je zajištěna softwarově ovládanou standardní operační procedurou, která eliminuje variabilitu nastavených podmínek uživatelem a zároveň poskytuje přenosnost metody mezi přístroji stejného typu a konfigurace. Veškeré použité parametry jsou automaticky propojeny s naměřenými daty ve výsledkových souborech a mohou být kriticky posouzeny jakýmkoliv adresátem pomocí e-mailového transferu. Měření mohou být shodně opakována za podmínek vytvořené standardní operační procedury

 • Široký měřicí rozsah
  MS 3000 je schopen měřit materially od 0.01µm do 3500 µm.

 • Široký záběr odlišných materiálů
  od emulsí, přes suspense až po suché prášky.

 • Jednoduché ovládání
  systému MS3000 od poloautomatického až po zcela automatizované v závislosti na použitém podavači vede k minimalizaci požadavků na kvalifikaci obsluhy
   
 • Flexibilita
  široká nabídka různých dispergačních jednotek pro podání vzorku do přístroje podle jeho charakteru umožnuje optimalizovat měření a volit stupeň automatizace podle potřeby a finančních možností. Zároveň je umožněna velmi jednoduchá a tím rychlá výměna dispergačních jednotek mezi sebou a to i při přechodu mezi mokrým a suchým způsobem měření. Plug and Play" kasetový system umožňuje simultánní zapojení obou dispergačních jednotek.

 • Kompatibilita s regulačními standardy
  je poskytována validační dokumentací "QSpec" včetně 21 CFR Part 11.

 • Uživatelsky přátelský software
  Operační software obsahuje Wizard napomáhající vypracování Standardních Operačních Postupů (SOP), které jako souhrn optimálních parametrů, vedou k vyšší robustnosti používaných analytických postupů a omezení vlivu chybujícího lidského faktoru.
  Stále přítomná pomocná nápověda nabizí řešení každého aspektu měření kliknutím na myšku. Instrukce přítomné na obrazovce monitoru vedou obsluhu přes celý měřicí proces. Nabídka úpravy formátu a náplně výsledných zpráv je obsažena v položce “Custom Report Designer”.
 

dispergační jednotky

Klíčem k vysoké kvalitě měření je podání optimální koncentrace dokonale dispergovaného vzorku do optické dráhy llaserového paprsku přístroje. Za tím účelem nabízí firma Malvern širokou škálu dispergačních jednotek (podavačů), jak pro mokrou tak pro suchou cestu Většina materiálů vyžaduje dispergaci v kapalině – jsou to především materially které vychází z výroby v mokrém stavu, lepivé látky jako např. Kaoliny a materially které mají tendenci aglomerovat M suchém stavu, jako např. Pro materiály které jsou vyráběny v suchém stavu, jako je cement, prášková barviva, farmaceutické a mikronizované prášky je suchá cesta dispergace doporučenou metodou. Mastersizer 3000 nabízí take použití obou metod v rychlém sledu záměny suché za mokrou a obráceně.

Mokrá disperze

  Hydro MV
Hydro MV se používá tam, kde je k dispozici pouze velmi malé množství vzorku a nebo je to velmi cenný a nebo toxický material.

  Hydro LV
Hydro LV je plně automatizovaná dispergační jednotka pro měření větších dávek těžších materiálů.
 

  Hydro EV
Hydro EV je plně automatizovaná dispergační jednotka pro měření v laboratorních kádinkách o objemu 250/600/1000 ml.

Suchá disperze

  Aero S
Aero S je podavač suchých materiálů a je plně automatizován.

 

 

Zetasizer Nano

Nová Zetasizer Nano přístrojová řada umožnuje kombinovat výběr až tří nejdůležitějších parametrů při studiu nanomateriálů v koloidní a polymerní problematice, a to analýzu velikosti částic, měření zeta potenciálu a stanovení molekulové hmotnosti.

Nová technologie použitá v těchto přístrojích poskytuje nesrovnatelné parametry citlivosti, rozlišení a versatility. Patentovaná NIBS optika použitá v Nano Z a Nano ZS přístrojích take umožnuje měření vzorků s minimálním a nebo skoro žádným naředěním

 • Particle size analysis - NIBS technologie umožnuje měření velikosti částic a molekul od 0.6nm do 6 mikronů.
 • Zeta potential - M3-PALS technologie umožnuje přesné měření zeta potenciálu ve vodných a nevodných disperzích.
 • Molekulová hmotnost – “avalanche-photodiode” detektor v kombinaci s vláknovou optikou poskytuje citlivost a stabilitu potřebnou k zjištění absolutní molekulové hmotnosti.

Zetasizer Nano ZS je špičkový přístroj z řady Malvern Zetasizer Nano řady a umožnuje měřit všechny výše zmíněné parametry bez kompromisů.

Nano ZS, Z a ZS90 mohou používat unikátní jednorázovou kyvetu pro stanovení zeta potenciálu, která vyloučí riziko kontaminace z předchozího vzorku.

Všechny systémy jsou kompatibilní s MPT-2 autotitrátorem a umožnují měření trendů při titraci pH a jiných parametrů

 

Zeta
potenciál*

Analyzovaný rozsah velikostí částic*

Rozsah molekulárních hmotností*

Zetasizer Nano ZSP

M3-PALS
5nm - 10µm

NIBS
0,3nm - 10µm

< 1 000 - 2x10 7 Da

Zetasizer Nano ZS

M3-PALS
5nm - 10µm

NIBS
0,3nm - 10µm

< 1 000 - 2x10 7 Da

Zetasizer Nano S

-

NIBS
0,3nm - 10µm

< 1 000 - 2x10 7 Da

Zetasizer Nano Z

M3-PALS
5nm - 10µm

-

-

Zetasizer Nano ZS90

M3-PALS
5nm - 10µm

0,3 nm - 5 µm

< 10 000 - 2x10 7 Da

Zetasizer Nano S90

-

0,3 nm - 5 µm

 < 10 000 - 2x10 7 Da

 
* závisí na vzorku

 

 

Sysmex FPIA-3000

Sysmex FPIA-3000 umožnuje spolehlivé, reprodukovatelné a rutinní charakterizaci distribuce velkosti částic a a jejich tvaru metodou automatizované obrazové techniky.

Informace o tvaru částic je generována z analýzy velkého počtu částic při čemž relace tvaru ve vztahu k velikosti částice je doprovázena obrázky všech částic. Charakterizace tvaru částic tak přispěje k lepšímu pochopení případné variability výrobních procesů.

 • Měřicí rozsah 0.8µm až 300µm.

 • Charakter měřených vzorků: emulse, suspense. Použité reagencie k vytvoření tenké vrstvy která je oopticky snímána:vodná báze, methanol, ethanol, isopropyl alcohol a ethylene glycol (roztoky 25%)

 • Uživatelsky přátelský software.
  Předdefinované měřicí a analyzační procedury zajištují vysokou reprodukovatelnost. Charakterizace tvaru částic pracuje se širokou škálou parametrů tvaru částic. Unikátní relace velikosti částic oproti cirkularitě s použitím skattergramu poskytuje metodu otisku palce a klasifikaci částic do tříd. Generovaná data obsahují informaci a distribuci velikosti částic a jejich tvaru a jsou ideálním nástrojem pro morfologická měření.